Badania nieniszczące (NDT)

W oparciu o wykwalifkowaną kadrę i profesjonalne urządzenia pomiarowe oferujemy wykonywanie pomiarów i badań nieniszczących (NDT) w następującym zakresie:

  • badania wizualne (VT),
  • badania penetracyjne (PT),
  • badania magnetyczne (MT),
  • badania ultradźwiękowe (UT),
  • badania szczelności (LT) złączy spawanych metodą pęcherzykowo-próżniową,
  • pomiary zawartości ferrytu delta w stopiwie złączy spawanych metodą magnetyczną przy pomocy ferrytoskopu Fischer MP-30 (dane w% lub wartość w FN),
  • pomiary twardości metali żelaznych i nieżelaznych metodą ultradźwiękowej impedancji kontaktowej UCI (wgłębnik diamentowy heksagonalny, obciążenie zgodne ze statyczną metodą Vickersa, pomiar odcisku ultradźwiękami i elektroniką zamiast mikroskopem) urządzeniem NOVOTEST (wyniki w skali Vickersa, Brinella lub Rockwella),
  • pomiary twardości stali metodą dynamiczną urządzeniem Proceq EQUOTIP-2 (wyniki w skali Vickersa, Brinella lub Rockwella),
  • próby ciśnieniowe z rejestracją parametrów temperatury i ciśnienia za pomocą dokładnych przyrządów pomiarowych.

Nasz personel kontroli i zapewnienia jakości posiada pozwolenia i certyfikaty kompetencji wydane przez Urząd Dozoru Technicznego-CERT na podstawie normy PN-EN 473.